• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Trong quá trình tiếp xúc các Doanh nghiệp, DES tiếp nhận rất nhiều thông tin yêu cầu khi xây dựng một hệ thống đào tạo trực tuyến. Một hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến tối thiểu phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

Yêu cầu xây hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến cho Doanh nghiệp

1️⃣ Quản lý các khóa học: các nội dung bài học phong phú, được tải lên với nhiều hình thức khác nhau: văn bản, hình ảnh, media,..
2️⃣ Quản lý học viên:
👉 Có cơ chế quản lý người học phân theo nhiều cấp:Cấp công ty – cấp chi nhánh – tới các bộ phận chức năng và theo vị trị địa lý (location)
👉 Số lượng thay đổi theo nhu cầu đào tạo, cần quản lý động số lượng họ viên tham gia học: theo tháng, theo quý, theo định kỳ năm.
👉 Người học có thể sử dụng máy tính,các loại smartphone, tablet…
👉 Người học chỉ được xem các nội dung bài học được người quản trị phân quyền
3️⃣ Quản lý và tổ chức các đợt thi:
👉 Hình thức bài kiểm tra đa dạng: tự luận, trắc nghiệm 

 Quản lý ngân hàng câu hỏi, câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo điều kiện cho trước
👉 Tổ chức kiểm tra trực tuyến theo đợt: cấu hình thời gian mở và đóng theo lịch được xác định trước
👉 Kiểm tra cuối bài học hoặc không phụ thuộc vào yêu cầu của Doanh nghiệp
👉 Có thể tùy chỉnh cung cấp / hoặc không cung cấp kết quả cho người làm kiểm tra ngay khi submit bài thi
👉 Tùy quy định của Công ty cho phép người học làm bài kiểm tra 1 hoặc nhiều lần
4️⃣ Báo cáo thống kê học và thi: hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo (bằng hình ảnh, biểu đồ, dữ liệu…) theo:
👉 Theo bài học
👉 Theo người học
👉 Theo cơ cấu quản lý: phòng ban, nhóm, đội…
👉 Theo thời gian

Tìm hiểu chi tiết về các chức năng của hệ thống đào tạo trực tuyến tại đây!