• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

Trong đa số các Doanh nghiệp, công tác đào tạo trong Doanh nghiệp luôn luôn là vấn đề có nhiều tranh luận khác nhau. Do cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về năng lực, sự cống hiến, hiệu quả làm việc của nhân viên hay tùy thuộc vào ngân sách, việc ban hành các chính sách có hệ thống trong Công ty luôn gặp khó khăn với việc triển khai các công tác đào tạo sao cho phù hợp với văn hóa và mục tiêu lâu dài của Doanh nghiệp.

Vì vậy, “Phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo” sẽ là bước đầu tiên, giải quyết vấn đề mấu chốt này có thể dễ dàng giải quyết các vướng mắc gặp phải nêu trên. Chúng ta sẽ thấy được nhiều vấn đề đơn giản mà lâu nay mình chưa hề nghĩ tới từ đó bạn thay đổi cách nhìn nhận về đào tạo trong Chiến lược duy trì & phát triển con người trong Công ty để có hướng đi đúng đắn nhất, con người là yếu tố quan trọng, đào tào con người chính là góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Từ nhu cầu thực tiễn, DES triển khai mô hình tư vấn quản lý và triển khai đào tạo nhằm giúp Doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quán trình thực hiện công việc đào tạo.

Mục tiêu:

 • Mô tả thế nào là hoạt động đào tạo hiệu quả
 • Xác định các vai trò tham gia hoạt động đào tạo
 • Xác định mối liên hệ giữa nhu cầu của doanh nghiệp và đào tạo
 • Xác định các cấp độ nhu cầu đào tạo
 • Áp dụng một số công cụ phổ biến để phân tích nhu cầu đào tạo
 • Xác định thông tin và báo cáo tác động của đào tạo
 • Xác định các yêu cầu để quản lý nguồn lực đào tạo
 • Đề xuất các cách thức truyền thông nội bộ về đào tạo

Nội dung:

1. Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA)

 • Mục tiêu của TNA

 • Các cấp độ nhu cầu đào tạo và yếu tố phi đào tạo liên quan

 • Nguồn tin cậy và trách nhiệm thực hiện TNA

 • Phân tích một yêu cầu đào tạo đột xuất

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ

 • Bẫy thường gặp khi thực hiện TNA

2. Các công cụ thực hiện

 • Thông tin thu thập và công cụ phù hợp

 • Thảo luận nhóm

 • Phỏng vấn

 • Quan sát

 • Bài kiểm tra

 • Điều tra/ khảo sát

3. Quản lý nguồn lực đào tạo

 • Thuê hay đào tạo nội bộ?

 • Lựa chọn đối tác đào tạo

 • Phát triển giảng viên nội bộ

 • Phát triển, quản lý tài liệu đào tạo

 • Năng lực cần thiết của bộ phận đào tạo

4. Truyền thông nội bộ

 • Mục đích của truyền thông về đào tạo?

 • Chia sẻ hiệu quả công việc của bộ phận đào tạo

 • Các kênh truyền thông đào tạo

5. Hỗ trợ áp dụng sau đào tạo

 • Cơ chế khuyến khích áp dụng sau đào tạo

 • Công cụ hỗ trợ áp dụng sau đào tạo