• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

Hiệu quả kinh doanh của công ty phụ thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên. Phân hệ quản trị nhân sự HRM của ERP cho phép bạn quản lý các yếu tố quan trọng để nhân viên làm việc hiệu quả, chẳng hạn như kỹ năng, hợp đồng của nhân viên, và thời gian làm việc.

Bắt đầu với một cơ sở dữ liệu mới bao gồm dữ liệu demo và cài đặt ứng dụng Danh mục nhân viên.

1. Quản lý nguồn nhân lực

 • Liên kết nhân viên và người sử dụng để thuận lợi cho việc quản lý phân quyền
 • Xác định các khoản lương và chi phí của người lao động
 • Xác định loại lao động khác nhau để gán quyền phê duyệt ngày nghỉ cho các nhóm nhân viên khác nhau
 • Xác định loại hợp đồng khác với ngày bắt đầu và ngày kết thúc của hợp đồng cũng như giai đoạn thử việc
 • Quản lý có / vắng (Đăng nhập / Đăng xuất)

2. Tìm kiếm các ứng viên

 • Tự động tạo các ứng viên dựa trên thư nhận được và theo dõi các tài liệu đính kèm như sơ yếu lý lịch và thư xin việc
 • Xác định các giai đoạn để theo dõi sự tiến triển của quá trình tuyển dụng
 • Xác định hành động tiếp theo và ngày thực hiện hành động tiếp theo
 • E-mail liên lạc với người ứng tuyển
 • Điền vào bảng câu hỏi dành cho mỗi ứng viên (ví dụ bảng câu hỏi sơ bộ)

3. Quản lý Ngày nghỉ

 • Xác định các loại ngày nghỉ khác nhau
 • Quản lý yêu cầu và phê duyệt ngày nghỉ
 • Theo dõi trước các yêu cầu về ngày nghỉ
 • Cho phép nhân viên có thể điền vào yêu cầu phân bổ ngày nghỉ của mình

4. Truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua những đánh giá

 • Xác định các mục đánh giá khác nhau
 • Kế hoạch ngày đánh giá
 • Liên kết khảo sát và đánh giá công việc

5. Quản lý có/vắng và bảng chấm công (Timesheet)

 • Quản lý có/vắng thông quađăng nhập /đăng xuất
 • Theo dõi sự khác biệt giữa các Bảng chấm công và việc theo dõi có / vắng

6. Theo dõi Chi phí của nhân viên

 • Cho phép nhân viên tạo các bảng chi phí
 • Theo dõi việc phêduyệt chi phí của cấp Quản lý
 • Quyết toán với khách hàng thông qua các tài khoản quản trị

7. Quản lý tính lương

 • Nhóm quy tắc tính lương
 • Quy tắc tính lương
 • Cấu trúc tiền lương
 • Hợp đồng lao động
 • Phiếu lương nhân viên
 • Bảng lương
 • Phiếu lương nhân viên dạng PDF
 • Chi tiết phiếu lương dạng PDF