• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Giải pháp Kế toán được phát triển trên nền giải pháp ERP, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam (VAS), vừa đáp ứng các tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IAS), là sự lựa chọn xuất sắc cho doanh nghiệp để quản lý các nghiệp vụ Kế toán Tài Chính (Financial Accounting), Kê khai thuế, đến các nghiệp vụ Kế toán Quản Trị (Analytics Accounting).

Giải pháp hỗ trợ mô hình đa công ty, cho phép thiết lập công ty mẹ - con, quản lý sổ sách Kế toán cho từng công ty, quản lý thu chi của từng chi nhánh. ERP được phát triển trên nền tảng Web, có thể được thiết lập trên một server trung tâm để cho tất cả các công ty con, chi nhánh đăng nhập và thao tác các nghiệp vụ Kế toán của mình. Accounting có thể vận hành độc lập như là phần mềm Kế toán chuyên biệt hoặc là một phần tích hợp trong một giải pháp ERP tổng thể cho doanh nghiệp.

Giải pháp Kế toán Accounting hỗ trợ đa tiền tệ, mọi bút toán được ghi nhận bằng đồng tiền hạch toán và đồng tiền quy đổi. Tỉ giá so với đồng tiền quy đổi được cập nhật hàng ngày. Tự động tính chênh lệch tỉ giá theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính.

Chức năng Kế toán kho (Stock Accounting) hỗ trợ 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ với các phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền, thực tế đích danh, FIFO… cho phép theo dõi chi tiết hàng tồn kho đến từng mặt hàng trong từng kho, tổng hợp theo nhóm hàng; cho phép phân tích tồn kho theo từng thời điểm, cảnh báo lượng tồn kho cho từng mặt hàng trên hoặc dưới định mức, cảnh báo hàng tồn kho quá hạn…


Với nghiệp vụ Kế toán phải thu / phải trả (AR / AP), Accounting hỗ trợ 2 cách tạo hoá đơn mua hàng, bán hàng. Trường hợp Accounting là một phần tích hợp trong một giải pháp ERP tổng thể của doanh nghiệp, hoá đơn sẽ được tạo dưới dạng hóa đơn nháp trực tiếp từ đơn hàng mua (Purchase Order), đơn hàng bán (Sales Order), khi đó bộ phận Kế toán chỉ vào kiểm tra và xác nhận các hoá đơn. Trường hợp phân hệ Accounting vận hành độc lập như một phần mềm Kế toán chuyên biệt thì bộ phận Kế toán tự tạo hoá đơn trực tiếp ở phân hệ Kế toán trên ERP.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG CỦA PHÂN HỆ ACCOUNTING ERP

1. Quản lý các khoản thanh toán, ứng trước của đối tác.

2. Cho phép cấn trừ công nợ phải trả và phải thu của cùng đối tượng.

3. Tổng hợp công nợ chi tiết theo từng hoá đơn, đối tượng.

4. Phân nhóm tuổi nợ thành: 30, 60, 90, 120 ngày

5. Hỗ trợ hạch toán nghiệp vụ trên cơ sở dồn tích

6. Chương trình tự sinh bút toán đảo

7. Sổ cái, Nhật ký chung, Bảng cân đối phát sinh

8. Sổ cái, Nhật ký chung, Bảng cân đối phát sinh

9. Phân bổ chi phí chung cho các dự án