• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

Mô hình thiết kế khóa học trực tuyến e-learning

Chúng tôi là đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng các khóa học bao gồm cả Online/Offline. Chúng tôi có kinh nghiệm áp dụng mô hình thiết kế khóa học ADDIE, đây là một mô hình thiết kế trải nghiệm học tập phổ biến nhất, bao gồm:

 1. Phân tích mục tiêu khóa học (Analysis): Phân tích chương trình và mục tiêu đào tạo của khóa học
 2. Lập kế hoạch thiết kế (Design): Xác định mục tiêu khóa học, lựa chọn và tổ chức nội dung
 3. Phát triển tài liệu khóa học (Development): Xây dựng kế hoạch bài giảng, khung chương trình, trình bày nội dung
 4. Triển khai khóa học (Implementation)
 5. Đánh giá kết quả khóa học (Evaluation)

Quy trình triển khai xây dựng khóa học trực tuyến như sau

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn

 • DES nhận yêu cầu từ Khách hàng, hai bên tiến hành trao đổi và DES sẽ tư vấn để thống nhất với Khách hàng về các nội dung sau:
  • Đối tượng học viên
  • Mục tiêu khóa học
  • Đề cương cơ bản của mỗi nội dung đào tạo (nội dung đầu vào)
  • Kết quả mong muốn nhận được sau khi đào tạo (chuẩn đầu ra)
  • Tiến độ triển khai các hạng mục công việc

Bước 2: Xây dựng đề xuất giải pháp

 • Sau khi thống nhất về nội dung, DES tiến hành đề xuất giải pháp về kiến trúc bài giảng:
  • Tài liệu tiêu chuẩn: mô tả nội dung chi tiết của bài giảng
  • Cấu trúc và tỷ trọng bài giảng: nội dung, quiz, test, survey…
  • Hình thức của bài giảng: text, audio, video, tương tác, 2D/3D… phù hợp với từng nội dung đào tạo
 • DES gửi phương án đề xuất để Khách hàng phê duyệt

     Bước 3: Viết kịch bản

 • Căn cứ vào phê duyệt của Khách hàng ở Bước 2, DES sẽ tiến hành xây dựng kịch bản chi tiết cho từng nội dung:
  • Viết kịch bản về thuyết minh bài giảng
  • Viết kịch bản video (quay video, tại sudio, tại các đơn vị của Khách hàng…)
  • Viết kịch bản quiz, test, survey
 • DES gửi sản phẩm để Khách hàng cho ý kiến điều chỉnh. Hai bên sẽ thực hiện việc điều chỉnh và phê duyệt tới khi thống nhất phương án cuối cùng bằng việc Khách hàng thông qua toàn bộ kịch bản do DES đề xuất

     Bước 4: Tiến hành sản xuất học liệu

 • Sau khi khách hàng phê duyệt bước 3, DES tiến hành phát triển sản phẩm:
  • Xây dựng bài giảng E-learning
  • Thiết kế giao diện, đồ họa, thu âm, quay video….
  • Ghép các cấu phần, đóng gói sản phẩm, xuất file theo chuẩn E-learning (SCORM, AICC, Tincan/xAPI…)

     Bước 5: Kiểm thử

 • DES tiến hành kiểm thử toàn bộ sản phẩm trước khi gửi cho Khách hàng
 • Hướng dẫn Khách hàng vào test sản phẩm trên hệ thống của DES

Bước 6: Bàn giao

 • DES tiến hành bàn giao sản phẩm cho Khách hàng: bao gồm file bài giảng đóng gói được xuất bản theo chuẩn E-learning
 • Hỗ trợ khách hàng cài đặt file bài giảng đóng gói lên hệ thống học trực tuyến của khách hàng

Để tìm hiểu về dịch vụ tư vấn và thiết kế khóa học trực tuyến elearning vui lòng truy cập: https://des.vn/pages/tu-van-va-xay-dung-bai-giang-truc-tuyen